• Stacks Image 4736

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4737

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4738

  Caption Text

  Link
iPhone Targeted Content
iPad Targeted Content
Android Targeted Content
Blackberry Targeted Content
Desktop and all none targeted content

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOZi
Postadres: 2e Loswal 15 A , 1216 BC, Hilversum
Tel: +31 (0) 6 3043 8204 | Email: info@koozi.nl | Website: www.koozi.nl


Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, tevens verhuurder van roerende zaken, tevens aanbieder van opleidingen: KOOZi en daaraan gelieerde ondernemingen. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker, tevens huurder van roerende zaken, tevens deelnemer aan opleidingen van KOOZi en daaraan gelieerde ondernemingen. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Opleiding: een door Gebruiker, of daaraan gelieerde ondernemingen, georganiseerde training, cursus, module, lesdag, opleiding. Goederen: woninginrichtingen, verhuurde inboedels als geheel of onderdelen daarvan, meubels, accessoires, apparatuur, kunst en kunstvoorwerpen.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. 4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
9. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfskosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging van de overeenkomst, prijswijziging
1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een fataal termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4. Gebruiker is in beginsel vrij te bepalen door wie en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal altijd zo veel mogelijk rekening gehouden worden met eventuele wensen van de Opdrachtgever. Gebruiker zal de werkzaamheden naar beste kunnen en met de vereiste professionaliteit uitvoeren, echter zonder een resultaatverplichting te aanvaarden.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 6. De Opdrachtgever zal de door Gebruiker geleverde Goederen slechts voor decoratieve doeleinden gebruiken. Opdrachtgever staat ervoor in dat betreffende woning/project gedurende de huurperiode dan wel de looptijd van de Overeenkomst niet wordt bewoond, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 8. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot het moment waarop de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 9. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. 10. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, en draagt Opdrachtgever daarvoor ook de eventuele kosten. 11. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 12. Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 13. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 14. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 15. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 16. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 17. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 18. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 19. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker; - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Gebruiker heeft het recht deze uitleenovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en zijn goederen terug te eisen in alle gevallen waarin: a) de Opdrachtgever enige verplichting op grond van de wet of van deze overeenkomst niet nakomt, na hiervoor in gebreke zijn gesteld; b) de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of door huurder surséance van betaling is aangevraagd;
c) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van huurder of op gehuurde goederen van Gebruiker wordt gelegd; d) de Opdrachtgever komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden; e) één of meer goederen door verwijtbaar handelen van de huurder ernstig wordt beschadigd; f) een omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Bij een ontbinding op één of meer van de bovengenoemde gronden heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van uitleenvergoeding, onverminderd het recht van Gebruiker op volledige schadevergoeding. 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is gebaseerd op een aantal factoren, waaronder het aantal aan de betreffende werkzaamheden bestede uren, de aard van de werkzaamheden, de omstandigheden waaronder de dienstverlening plaatsvindt 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend op basis van bestede uren maal tarief en eventuele reis- en verblijfskosten, alsmede overige verschotten in rekening worden gebracht.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Voor particulieren bedrijven en instellingen is betaling alleen mogelijk via overboeking per bank of giro voor aanvang van de opdracht tenzij anders overeen gekomen. Maandelijkse betalingen is alleen mogelijk middels een machtiging tot automatische afschrijving per bank of giro. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren of te incasseren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente en incassokosten worden voldaan. 5. De Opdrachtgever betaalt altijd de huur van Goederen maandelijks vooruit. 6. De huurtermijnen lopen van en tot en met elke 28ste van de maand. 7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 8. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft het factuurbedrag tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze Overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer Opdrachtgever op enig moment weigert zich te legitimeren of een gewijzigd adres op te geven, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op Opdrachtgevers roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven Goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door Opdrachtgever surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden de Gebruiker het recht, te zijner keuze, om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, of wel de onderhavige Overeenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter en de verhuurde Goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd Gebruikers recht om van Opdrachtgever vergoeding van kosten, schaden en interesse te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge het Burgerlijk Wetboek. 9. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn (betalings-) verplichtingen, heeft Gebruiker het recht zijn verplichtingen, waaronder levering, op te schorten. Voldoet Opdrachtgever het factuurbedrag niet, niet tijdig of niet volledig, dan is Gebruiker gerechtigd vanaf de vervaldag over het niet-, respectievelijk niet tijdig-, respectievelijk tekort-betaalde bedrag de dan geldende wettelijke rente in rekening te brengen zonder dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist zal zijn. 10. Opdrachtgever is verplicht alle kosten van invordering van zijn schuld, zowel in als buiten rechte, aan Gebruiker te vergoeden, indien Opdrachtgever ook na eerste aanmaning door Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. 11. Minimaal 25% (exclusief BTW) van het uitstaande bedrag met een minimum van € 50,- (exclusief BTW) per invorderingsactie. De rente over het achterstallige bedraagt 25% per maand. Uit het enkele feit dat Gebruiker zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 12. Betaling door de Opdrachtgever strekt in ieder geval primair ter voldoening van de door deze verschuldigde rente, door Gebruiker gemaakte invorderingkosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. De in het kader van de Overeenkomst door Gebruiker geleverde Goederen blijven eigendom van Gebruiker. De opdrachtgever is niet gerechtigd Goederen op een ander adres dan het vooraf overeengekomen woonadres/kantooradres onder te brengen en evenmin om Goederen aan anderen ter beschikking te stellen. Wanneer hier van afgeweken wordt, behoudt Gebruiker zich het recht al het geleverde per direct weer op te komen halen en de overeenkomst te ontbinden, waarbij Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op geheel of gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag.
2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.
5. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het geleverde te verplaatsen en/of te gebruiken voor iets anders dan showmodellen. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen dat het geleverde in geleverde staat is na afloop van de contractsperiode. Mocht het geleverde zichtbare schade hebben dan is opdrachtgever verplicht deze schade te vergoeden voor het door Gebruiker aangegeven billijke bedrag.

Artikel 9 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren Goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garanties en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Goederen of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zeven dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Goederen en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft. 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11 Teruggave geleverde Goederen
1. Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst Goederen heeft geleverd is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor schade, van welke aard dan ook, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1000,00 (zegge: duizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 4. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Vrijwaringen
1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 3. Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 3. Ook na het volgen een opleiding, training of module bij Gebruiker is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker op enige wijze gebruik te maken van de materialen en uitstraling van Gebruiker, die voor Gebruiker economisch of juridisch nadelige gevolgen kunnen veroorzaken. De kennis en vaardigheden die worden opgedaan tijdens een opleiding, training of module zijn bedoeld ter uitoefening van het beroep verkoopstylist als zelfstandig ondernemer of als werknemer bij een makelaarskantoor of verkoopstyling-bureau.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 3. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 4. Gebruiker heeft het recht visuele vastlegging materialen te (laten) vervaardigen en gebruiken van de omstandigheden van voor de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van na de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis aan derden wordt gebracht, en voor zover partijen hierover voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst niet anders zijn overeengekomen.

Artikel 16 Opleidingen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de Opleiding, de aanvullende modules en diensten afkomstig van het opleidingenhuis van Gebruiker en daaraan gelieerde ondernemingen, zoals het opleidingsconcept Element verkoopstyling, alsmede op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en eventuele partners, deelnemers en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van open inschrijving opleidingen, trainingen en workshops.
2. Aan de informatie vermeld in de brochures en het lesmateriaal van Gebruiker kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruiker behoudt zich het recht voor inhoudelijke aspecten van de Opleiding en alle aanvullende modules op ieder moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Niets uit de uitgaven en opleidingsmiddelen van Gebruiker mag door derden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker op welke manier dan ook worden verveelvoudigd en/of op enige wijze commercieel worden geëxploiteerd.
3. De lessen van Gebruiker worden met zorg samengesteld zodat de volgorde en inhoud logisch en opbouwend gegeven wordt. De docent blijft te allen tijde bevoegd de lessen aan te passen, te wisselen of delen gedeeltelijk te schrappen indien de situatie daarom vraagt. 4. De lessen worden een maal per week gegeven, van 9:30 tot 17:00 uur met daarin 2 pauzes van 15 minuten en 1 lunch pauze van 45 minuten. De praktijkdagen kunnen hiervan afwijken.
5. Het is niet mogelijk de lessen in te halen. 6. Aanmelding door Opdrachtgever voor een Opleiding is definitief na ontvangst door Gebruiker van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier per post of per e-mail. Opleidingsgelden dienen door de Opdrachtgever uiterlijk te zijn voldaan voorafgaand aan de eerste lesdag van de Opleiding of aanvullende module. 7. Indien en wanneer een deelnemer aan een Opleiding zich misdraagt, de les of training verstoort en daarmee de docent en/of de andere deelnemers hindert de les of training te geven dan wel te volgen, heeft iedere docent van Gebruiker het recht deze deelnemer te waarschuwen. Een dergelijke waarschuwing houdt in dat bij herhaling van de verstoring de docent de betreffende deelnemer verdere toegang tot de les of training voor de verdere dag zal weigeren. Bij een herhaalde verstoring zal de docent de deelnemer een officiële waarschuwing geven en de toegang tot de les of training voor de verdere dag ontzeggen. De officiële waarschuwing wordt mondeling gegeven en vervolgens schriftelijk bevestigd. Wordt hierna een les of training wederom verstoord, dan zal de docent, in het belang van de gehele opleiding, de betreffende deelnemer weigeren in alle daaropvolgende les- en trainingsmomenten. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van het cursusgeld en verspeelt hiermee ook de mogelijkheid om de lessen tijdens een latere Opleiding alsnog te volgen. 8. Een definitieve aanmelding voor Opleiding kan door Opdrachtgever tot zes weken voor aanvang van de Opleiding worden geannuleerd. In dat geval geldt een annuleringsvergoeding van 5 % over het totale factuurbedrag. Wordt deelname tot vier weken voor aanvang van de Opleiding door Opdrachtgever geannuleerd, dan is Opdrachtgever gehouden aan betaling van 30% van het totale factuurbedrag. Tot twee weken voor aanvang van de Opleiding zijn de kosten voor Opdrachtgever voor annulering 60% van het totale factuurbedrag. Wordt de annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding door Gebruiker ontvangen, dan is 75% van het totale factuurbedrag door Opdrachtgever verschuldigd. Annuleren van deelname aan de Opleiding kan uitsluitend schriftelijk. Wordt deelname aan de Opleiding door Opdrachtgever gestaakt nadat de opleiding is begonnen, dan is restitutie van het cursusgeld in het geheel niet meer mogelijk. In overleg en afhankelijk van de omstandigheden kan Gebruiker de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden de opleiding op een ander moment of locatie voort te zetten. 9. Bij annulering of voortijdig beëindigen van de Opleiding door Gebruiker heeft Opdrachtgever recht op volledige restitutie van het factuurbedrag of compensatie in natura. Indien gewenst krijgt de deelnemer dan keuze tussen voorrang op een plaats in de eerstvolgende Opleiding in de gekozen locatie of een plaats in een Opleiding op een andere locatie mits beschikbaar. 10. Er geldt een minimum van zes deelnemers per Opleiding en vier deelnemers per module. Bij onvoldoende aanmeldingen biedt Gebruiker de keuze om te wachten op de eerstvolgende Opleiding die op de gewenste locatie zal worden georganiseerd of om de Opleiding op een alternatieve leslocatie volgen indien daar nog plaats is. Algemene voorwaarden verhuur

Artikel 17 Verhuur
1. Opdrachtgever zal gehuurde Goederen slechts ten behoeve van en in de betreffende woning gebruiken en niet aan derden in gebruik te leen of te huur geven. Zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker zal het Opdrachtgever niet zijn toegestaan de gehuurde Goederen buiten het perceel te brengen, waarin zij bij de aflevering zijn geplaatst. 2. Opdrachtgever zal de gehuurde Goederen slechts met decoratief doeleind gebruiken, en niet als gebruiksgoederen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Gebruiker ingerichte woning gedurende de huurperiode te laten bewonen door Opdrachtgever of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde Goederen te vervreemden, verpanden of op enigerlei andere wijze over de gehuurde Goederen te beschikken, of daarmee te handelen in strijd met de belangen van Gebruiker. 4. Bij het inrichten van de woning zal gebruiker gebruik maken van schilderijen/wanddecoraties, hanglampen en gordijnrails. Hiervoor zullen gaten in de muren en plafonds ontstaan. Gebruiker herstelt de gemaakte gaten in de muren en plafonds niet na einde van de overeenkomst.
5.Opdrachtgever is tegenover Gebruiker aansprakelijk voor elke schade aan de gehuurde goederen, alsmede voor het algeheel verlies of teniet gaan, ongeacht door welke oorzaak ontstaan. Opdrachtgever zal zorgen, voor een passende inboedelverzekering. Indien schade aan de verhuurde goederen naar het oordeel van de verhuurder kan worden hersteld, zullen de kosten ervan aan de huurder in rekening worden gebracht.
Indien een enkel meubel of accessoir niet meer hersteld kan worden zal de gebruiker de vervangwaarde aan Opdrachtgever doorberekenen. Bij totaal verlies zal de waarde van de verhuurde goederen, met een totaalwaarde van 8.000 euro, aan Opdrachtgever worden berekend.
6. De gehuurde goederen blijven te allen tijde het eigendom van Gebruiker. Indien op de goederen beslag wordt gelegd, of zij worden van overheidswege gevorderd, of wanneer derden ten aanzien van de goederen aanspraken doen gelden, is Opdrachtgever gehouden onverwijld te wijzen op de het eigendomsrecht van Gebruiker en dient Opdrachtgever over de ontstane situatie binnen 12 uur te worden geïnformeerd. In afwachting van instructies van Gebruiker dient Opdrachtgever passende maatregelen te nemen ter bescherming van de Goederen en de belangen van Gebruiker.
7. Van de set-up kosten dient 50% voor aanvang van de opdracht betaald te worden. De werkzaamheden kunnen binnen drie weken na ontvangst van de getekende offerte en vooruitbetaling plaatsvinden. De overige 50% van de kosten worden na de officiële opleveringsdatum in rekening gebracht. 8. Een getekende opdracht / offerte voor het inrichten van een woning door gebruiker kan door Opdrachtgever tot 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden geannuleerd. In dat geval geldt een annuleringsvergoeding van 5 % over het totale factuurbedrag. Wordt deelname tot twee weken voor aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtgever geannuleerd, dan is Opdrachtgever gehouden aan betaling van 15% van het totale factuurbedrag. Tot één week voor aanvang van de werkzaamheden zijn de kosten voor Opdrachtgever voor annulering 30% van het totale factuurbedrag. Wordt de annulering korter dan één week voor aanvang van de werkzaamheden door Gebruiker ontvangen, dan is 60% van het totale factuurbedrag door Opdrachtgever verschuldigd. Annuleren van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk.
9. Gebruiker kan starten met het inrichten van de woning als alle eventuele werkzaamheden in de woning gereed zijn, de woning stofvrij is en veilig en goed toegankelijk. 10. De huursom is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand met een hele maand wordt gelijkgesteld. Indien Opdrachtgever de op grond van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen niet of niet tijdig kan betalen, is Gebruiker gerechtigd Opdrachtgever een rentevergoeding gelijk aan de wettelijke rente plus 2% in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand met een hele maand wordt gelijkgesteld. Indien naar het oordeel van Gebruiker de betaling van de huursom te lang uitblijft, heeft Gebruiker het recht de goederen terug te halen in afwachting van het moment waarop de betaling alsnog geschiedt, zonder dat dit de verplichting tot volledige betaling tot de einddatum van de huurovereenkomst teniet doet.
11. Indien de woning binnen de hierboven genoemde huur periode wordt verkocht dan vervalt automatisch het huurcontract. In dit geval dient door de Opdrachtgever wel de volledige lopende maand huur te worden voldaan. Gebruiker zal binnen 21 dagen de gehuurde goederen verwijderen. Indien Opdrachtgever uiteindelijk langer gebruik wil maken van de goederen dan is dat mogelijk indien de beschikbaarheid dit toestaat. Opdrachtgever dient dit 4 weken voor het einde contract schriftelijk aan te geven aan gebruiker.

Artikel 18 Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een monster/staal of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. Indien partijen bij enig geschil (uitgezonderd een betalingsachterstand) niet tot elkaar kunnen komen, zal een bindende uitspraak worden gevraagd aan een arbiter, zijnde een jurist aan te wijzen door de Kamer van Koophandel te Utrecht. Bij een geschil met een belang van meer dan € 5000,00 (zegge: vijfduizend euro) zal de bevoegde rechter uitspraak doen, indien een der partijen dit wenst.
2. De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.